T - Toponyms

Displaying 51 - 75 of 78
Toponym Site definition / cross reference Bibliography inserted Discussion done All done Delete Edit
Thresa, Rhesa see Caparorsa - - -
Threx - - -
Tiberias - - -
Tinbarin - - -
Tirathana - - -
Tiria - - -
To Ennaton - - -
To Tetarton - - -
Tobiae fines, ἡ Τουβίου χῶρα, Tobiani, Τουβιανοί - - -
Tolelon see Ixolelon - - -
Toletos - - -
Toloha, Toloana - - -
Topos kiboton (τόπος κιβωτοῦ - place of the Ark) Arca II - - -
torrens - see under proper name torrens Aegypti (Na?al Mi?raim) - - -
Toxos - - -
Trachon, Trachonitis - - -
Trichora - - -
Tricomia I, Tricome (Arabia) - - -
Tricomia II see Bethsan, Scythopolis - - -
Tricomias III (Palaestina I) - - -
tumulus Archelai (tomb of Archelaus) - - -
tumulus Pompeii Magni (tomb of Pompey the Great) see Casium, Casius mons - - -
Turban I (Sinai) - - -
Turban II, Kefar Turban see Caphartoba - - -
Turlipara - - -