Xeropotamos ( The Dry River )

[ Print to PDF ]
Site definition / cross reference
see monasterium s. Sergii I, Xeropotamos